Informační pokyny pro rodiče strávníků

Vážení rodiče, čtěte pozorně!

Žáci se dělí do kategorií nikoliv dle tříd, ale dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce – platí od 8. března 2005. Od 1.dubna 2008 je v platnosti novelizace Vyhlášky č. 107/2005 – příloha č.2 – Vyhláška 107/2008, kterou se mění finanční limity na nákup potravin.

Kategorie:

  • strávníci 7 – 10 let: 24 Kč
  • strávníci 11 – 14 let: 26 Kč
  • strávníci 15 – a více let: 27 Kč

Upozorňujeme, že každý strávník má obědy automaticky přihlášeny na celý měsíc, jak tomu bylo doposud.

Stravovací kartou – čipem si strávník odhlašuje obědy a to tím způsobem, že na terminálu k tomu určeném zmáčkne písmeno B a kartou si projede, čip pouze přiloží. Toto platí pouze pro odhlášku oběda na následující den. Obědy bude samozřejmě možné zrušit jako doposud telefonicky a to do 7.30 hodin, nejlépe den dopředu do 14 hodin. Své požadavky můžete i nadále sdělovat na záznamník. Dále je možno využít odhlášek obědů přes internet – e-mailová adresa ŠJ je sj.pacov@tiscali.cz.

Žádáme strávníky a rodiče strávníků, aby v případě nepřítomnosti žáka ve škole byly obědy včas odhlášeny. Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá.

 

Stravovací karta – čip se bude jako doposud používat u výdejního okénka na výdej oběda a dále na odhlášení oběda na následující den na terminálu u východu z jídelny.

Na počátku měsíce září bude každému, kdo je přihlášen na obědy a vlastní stravovací kartu nebo čip, stržena záloha na stravné ve výši 550 Kč.  Tato záloha musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci. Pokud strávník má stravovací kartu a nebo čip a na obědy již docházet nebude, musí toto nahlásit nejpozději do 1. září 2014 v kanceláři Školní jídelny. Záloha na stravné mu v tomto případě stržena nebude a bude vyřazen ze stravování.

Pokud takto neučiní, je nadále veden jako strávník ŠJ, která za neodhlášené strávníky a tím i neodhlášené obědy nezodpovídá.

Koncem každého měsíce bude provedeno vyúčtování – např. září má 21 pracovních dní, z toho bylo např. 5 odhlášek – strávník platí 16 obědů dle své kategorie.Strávník může opět uplatňovat tzv. trvalé odhlášky (jako doposud) tak, že nahlásí v kanceláři ŠJ dny, kdy na obědy nebude chodit a dále – viz formuláře pro vyplnění dodávané do všech škol začátkem září, kteří si žáci vyplňují..

Všechny změny, např. změna bydliště, přeřazení na jinou školu a jiné důležité změny musí strávníci, popřípadě zástupci strávníků hlásit v kanceláři ŠJ. Školní jídelna je samostatná právnická organizace, změny nahlášené ve škole musí být tudíž nahlášeny automaticky i ve Školní jídelně. V případě nejasností se obracejte na pracovnice kanceláře Školní jídelny a to na telefonním čísle 565 442 192.

Nový strávník si v kanceláři ŠJ zakoupí stravovací čip. V případě ztráty tohoto čipu je strávník povinen toto ihned nahlásit, aby mohl být včas zablokována proti zneužití. Jestliže se čip nenalezne, musí si strávník koupit nový. Nalezne-li někdo stravovací čip, vrátí jej do kanceláře ŠJ a podle čísla bude vrácen majiteli.

 

Upozornění pro platící složenkami – složenka musí být zaplacena nejpozději do 25. dne v měsíci. Pokud nebude mít strávník obědy zaplacené, bude vyřazen ze stravování. Jakmile budou obědy zaplaceny, strávník bude ihned ke stravování přihlášen. Totéž platí i v případě, že obědy nebyly zaplaceny – strženy z účtu u bankovních domů.

Obědy platí strávník vždy za měsíc předcházející, tzn., že obědy např. za září platí v měsíci říjnu apod.

Obědy je možno platit v hotovosti přímo v kanceláři Školní jídelny, na provedenou platbu bude vystaven doklad o zaplacení.

Upozorňujeme rodiče, aby strávníkům připomínali, že povinností je stravovací kartu nebo stravovací čip denně nosit. Pokud bude strávník kartu nebo čip opakovaně zapomínat, budeme nuceni vyrozumět rodiče a vzniklou situaci řešit.

Dále žádáme rodiče strávníků, kteří mají založený účet u České spořitelny, aby v průběhu nového školního roku nahlásili nová čísla účtů přímo v kanceláři Školní jídelny.

Veškeré další pokyny týkající se stravování jsou upřesněny v Provozním řádu Školní jídelny Pacov.

Provozní řád je vyvěšen k nahlédnutí u vchodových dveří při vstupu do jídelny, ále na nástěnce před kanceláří Školní jídelny a na požádání přímo v kanceláři Školní jídelny. Další informace týkající se Školní jídelny – akce, jídelníček apod. jsou k nahlédnutí na webových stránkách.

Pro různá sdělení, připomínky, přihlášky a odhlášky je možno využít schránku, která je umístěna u vchodových dveří do školní jídelny – odhlášky opět pouze do 7.30 hodin stávajícího dne.

V Pacově 9. června 2014

Věra Dvořáčková, ředitelka Školní jídelny